محیط آموزشی

ساختمان جدید موسسه آموزش عالی آزاد جواد یزد واقع در بلوار شهید قندی- انتهای کوچه سینما تک می باشد که شامل سه کلاس با ظرفیت 20-40 و 60 نفره و رستوران با ظرفیت 60 نفر و نمازخانه و دفتر و دبیرخانه می باشد.